Gestió Documental. Manual de processos
 
     MP01 Oferta educativa, matriculació i assignació de càrrecs i horaris
 PR0101 r6 Revisió i difusió oferta educativa
 PR0102 r9 Admissió i Matriculació
 PR0103 r8 Assignació de càrrecs i elaboració horaris
     MP02 Ensenyament Aprenentatge
 PR0201 r8 Acollida Alumnes i Famílies
 PR0202 r10 Programació
 PR0203 r8 Activitats Aula
 PR0204 r7 Avaluació
 PR0205 r5 Orientació i Tutoria
 PR0206 r8 FCT
 PR0207 r6 Convivència
 PR0208 r0 Estades formatives a altres països
     MP03 Mesura, Anàlisi i Millora
 PR0301 r6 Seguiment i mesura de cursos i processos
 PR0302 r5 Suggeriments, queixes, incidències i reclamacions
 PR0303 r2 Gestió de No Conformitats
 PR0305 r0 Planificació,gestió i eines de la millora.
 PR0306 r2 Tractament accions correctives, preventives i de millora
 PR0308 r2 Auditories Internes
 PR0309 r4 Mesura de la satisfacció de la comunitat educativa
 PR0310 r5 Revisió del sistema
     MP04 Gestió Documental
 PR0401 r4 Elaboració del manual de qualitat
 PR0402 r5 Control de la documentació
 PR0403 r5 Control dels registres
     MP05 Estratègia i pla anual
 PR0501 r5 Projecte educatiu de centre
 PR0503 r3 Concreció curricular
 PR0504 r5 Programació General Anual
 PR0505 r5 Gestió de projectes
     MP06 Gestió de les persones
 PR0601 r5 Acollida del personal
 PR0602 r6 Formació del personal
 PR0603 r8 Estructura organitzativa i comunicació interna
     MP07 Gestió de recursos
 PR0701 r4 Assignació de recursos
 PR0702 r6 Manteniment Instal·lacions i Equips
 PR0703 r6 Prevenció i Tractament Emergències
 PR0705 r6 Gestió de compres i proveïdors
 
Tornar